Ngày 07 / 12 / 2019
Menu
Bi sắt

BAN TỔ CHỨC

 ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC

LẦN THỨ VIII NĂM 2018

 

  
 

Số: 27/ĐL-BTCĐHTTTQVIII

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  
 

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2018

 

ĐIỀU LỆ

ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII NĂM 2018

MÔN PETANQUE


 

I. Đối tượng và điều kiện tham dự

1. Theo quy định tại Điều 4 Chương I của Điều lệ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 (sau đây viết tắt là Đại hội).

2. Các vận động viên tham dự phải có thẻ do Ban tổ chức Đại hội cấp.

3. Các đoàn tham dự chịu trách nhiệm mua bảo hiểm cho các thành viên của đơn vị mình.

4. Mỗi VĐV được đăng ký thi đấu không quá 02 nội dung.

5. Nội dung đơn, kỹ thuật, mỗi đội được đăng ký không quá 02 VĐV.

6. Nội dung đôi, mỗi đội đăng ký không quá 02 đôi.

7. Nội dung bộ ba, mỗi đội đăng ký 01 bộ ba.

8. Trang phục thi đấu: áo thi đấu đồng phục; quần dài, quần lửng (quần jean cấm thi đấu); giày thể thao.

II. Thời gian và địa điểm

1. Thời gian: từ ngày 16 đến 24 tháng 11 năm 2018.

2. Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện & thi đấu Thể dục thể thao Hà Nội.

III. Đăng ký thi đấu

1. Theo quy định tại Điều 6 Chương I của Điều lệ Đại hội.

2. Nơi nhận: Bộ môn Petanque, Tổng cục Thể dục Thể thao, 36 Trần Phú, Hà nội.

IV. Kinh phí tham dự

 Theo quy định tại Điều 7 Chương I của Điều lệ Đại hội.

V. Nội dung thi đấu

Theo quy định tại Điều 8 Chương II của Điều lệ Đại hội.

Tổ chức 11 nội dung: Đơn nam, Đơn nữ, Đôi nam, Đôi nữ, Đôi nam nữ, Bộ ba nam, Bộ ba nữ, Bộ ba 2 nam 1 nữ, Bộ ba 2 nữ 1 nam, Kỹ thuật nam, Kỹ thuật nữ.

VI. Thể thức thi đấu

1. Theo quy định tại Điều 9 Chương II Điều lệ Đại hội.

2. Các nội dung đơn, đôi, bộ ba thi đấu chia bảng vòng loại 2 lần thua, chọn nhất nhì mỗi bảng vào vòng 2 thi đấu loại trực tiếp. Nội dung kỹ thuật thi đấu theo thứ tự bốc thăm chọn 8 VĐV cao điểm nhất vào vòng 2 thi đấu loại trực tiếp.

3. Các nội dung đơn, đôi, bộ ba thi đấu đến 13 điểm.

VII. Luật thi đấu

Áp dụng Luật thi đấu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và cập nhật các điều khoản bổ sung của Liên đoàn Petanque thế giới.

VIII. Khen thưởng và kỷ luật

1. Theo quy định tại Điều 11 và Điều 12 Chương III của Điều lệ Đại hội.

2. Ban tổ chức Đại hội trao huy chương vàng, huy chương bạc và đồng huy chương đồng cho các nội dung thi đấu.

IX. Giải quyết khiếu nại

1. Theo quy định tại Điều 13 Chương III của Điều lệ Đại hội.

2. Mọi khiếu nại phải được gửi đến Ban tổ chức chậm nhất 30 phút từ khi có phát sinh vấn đề cần giải quyết.

X. Điều khoản thi hành

Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, cần phản ánh kịp thời đến Ban tổ chức Đại hội xem xét quyết định./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Lê Khánh Hải (để báo cáo);

- Các Bộ: Công an, Quân đội;

- Sở VHTTDL (VHTT) các tỉnh, thành phố;

- Lưu: VT, TTTTC II, TA(85).

KT. TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TDTT

Vương Bích Thắng