Ngày 10 / 12 / 2019
Menu
Bowling

BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI  THỂ THAO TOÀN QUỐC
LẦN THỨ VIII NĂM 2018

 

Số: 38 /ĐL-BTCĐHTTTQVIII

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
 
Hà Nội, ngày  03 tháng  5 năm 2018

ĐIỀU LỆ
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII NĂM 2018
MÔN BOWLING

I. Đối tượng và điều kiện tham dự
1. Theo quy định tại Điều 4 Chương I của Điều lệ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 (sau đây viết tắt là Đại hội).
2. Các vận động viên tham dự phải có thẻ do Ban tổ chức Đại hội cấp.
3. Các đoàn tham dự Đại hội phải chịu trách nhiệm mua bảo hiểm cho các thành viên của đơn vị mình.
4. Mỗi tỉnh, thành, ngành được tham dự một đội, gồm: 6 vận động viên nam và 6 vận động viên nữ.
I
I. Thời gian và địa điểm
1. Thời gian: từ ngày 03/12/2018 đến 09/12/2018.
2. Địa điểm: B1-R3 tầng B1, Trung tâm thương mại Royal City Megamall Hà Nội.
III. Đăng ký thi đấu
1. Theo quy định tại Điều 6 Chương I của Điều lệ Đại hội.
2. Nơi nhận : Bộ môn Bowling -Tổng cục Thể dục thể thao, 36 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 0243 7476058, Email : hunggolf@gmail.com.
IV. Kinh phí tham dự
 Theo Điều 7 Chương I của Điều lệ Đại hội.
V. Nội dung thi đấu
Theo quy định tại Điều 8 Chương II của Điều lệ Đại hội.
Tổ chức 12 nội dung: Đơn Nam, Đơn Nữ, Đôi Nam, Đôi Nữ, Đồng Đội 3 Nam, Đồng đội 3 Nữ, Đồng đội 5 Nam, Đồng đội 5 Nữ, Master Nam, Master Nữ, Toàn năng Nam, Toàn năng Nữ.
VI. Thể thức thi đấu
1. Theo quy định tại Điều 9 Chương II của Điều lệ Đại hội.
2. Các quy định khác :
2.1. Nội dung đơn nam, nữ: Mỗi vận động viên thi đấu 6 Games, vận động viên nào có tổng điểm của 6 Games cao hơn thì xếp hạng trên.
2.2. Nội dung đôi nam, nữ: Thi đấu 12 Games, mỗi đoàn được đăng ký 03 đôi, đôi nào có tổng điểm của 12 Games cao hơn thì xếp hạng trên.
2.3. Nội dung đồng đội 3 người: Thi đấu 18 Games, mỗi đoàn được đăng ký 02 đội, đội nào có tổng điểm của 18 Games cao hơn thì xếp hạng trên.
2.4. Nội dung đồng đội 5 người: Thi đấu 30 Games, mỗi đoàn được đăng ký 01 đội, đội nào có tổng điểm của 30 Games cao hơn thì xếp hạng trên.
2.5. Thi đấu nội dung Master sẽ quyết định trong cuộc họp chuyên môn.
VII. Luật thi đấu
Điều 1. Luật áp dụng
Áp dụng theo quy định của Hiệp hội Bowling 10 pin thế giới WTBA&FIQ năm 2017 và văn bản này.
Điều 2. Đăng kí bóng và truất quyền thi đấu
2.1 Tất cả các bóng được sử dụng trong các cuộc thi đấu phải được đăng ký với Ban tổ chức và phải được xác nhận là hợp lệ về trọng lượng và các tiêu chuẩn khác theo quy định của WTBA & FIQ. Nhiệm vụ của các vận động viên là đảm bảo tất cả các bóng mà họ sử dụng đã được xác nhận hợp lệ.
2.2 Bất cứ lúc nào vận động viên bị phát hiện sử dụng bóng không hợp lệ cho dù là trước đó đã được Ban tổ chức xác nhận hợp lệ cũng sẽ bị truất quyền thi đấu khỏi giải và bị tước bỏ thành tích đạt được. Ban tổ chức sẽ có biện pháp kỉ luật nếu thấy rằng việc sử dụng bóng không hợp lệ là có chủ ý và mang tính gian lận của vận động viên. Vận động viên đó có thể bị yêu cầu trao trả lại ngay cho Ban tổ chức giải bất kỳ giải thưởng nào đã được trao.
Điều 3. Game thi đấu bị gián đoạn.
3.1 Trong trường hợp game thi đấu bị gián đoạn vì bất cứ lý do gì tại lane, Ban tổ chức có thể chỉ định lane thi dấu khác để hoàn tất game thi đấu từ ô bị gián đoạn.
3.2 Trong trường hợp bị mất điểm vì sự cố cúp điện mà không thể lấy lại điểm cũ, vận động viên sẽ phải thi đấu lại game mới. Tuy nhiên tất cả các điểm số của các game đã hoàn tất trước đó đã được ghi vào phiếu điểm sẽ được giữ nguyên.
Điều 4. Trường hợp thi đấu ngang điểm
4.1 Trường hợp ngang điểm cho các vị trí cuối của các thể loại vòng loại, vòng bán kết hoặc ở các vị trí nhất, nhì, ba phải tổ chức một ván đấu dứt điểm để phân biệt thứ hạng.
4.2 Game sau dứt điểm vẫn chưa được phân định thứ hạng, các vận động viên phải thi đấu lại 2 bộ ki thứ 9 và thứ 10 cho đến khi kết thúc.
VIII. Khen thưởng và kỷ luật
Theo quy định tại Điều 11 và Điều 12 Chương III của Điều lệ Đại hội.
IX. Giải quyết khiếu nài
Theo quy định tại Điều 13 Chương III của Điều lệ Đại hội.
X. Điều khoản thi hành
Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, cần phản ánh kịp thời đến Ban tổ chức Đại hội xem xét quyết định./.

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Lê Khánh Hải (để báo cáo);
- Các Bộ: Công an, Quân đội;
- Sở VHTTDL (VHTT) các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, TTTTC II, Hùng, (85).

KT. TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
PHÓ TRƯỞNG BAN
 
 
 
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TDTT
Vương Bích Thắng